KeyMustExist
model
KeyMustHaveIndex
model
KeyMustHaveValue
model
key
EtcdCreateDirNode EtcdKey EtcdListDirNode EtcdListDirectory EtcdListValue EtcdModel EtcdNodeEmpty EtcdNodeValue
keyOfDirectory
EtcdModel
kv
EtcdPermission