name
EtcdGetSelfStatsResponse EtcdMember
node
EtcdCreateDirBody EtcdDeleteKeyBody EtcdGetKeyBody EtcdListDirBody EtcdSetKeyBody
nodes
EtcdListDirectory